Algemene voorwaarden

We maken onderling afspraken, maar enkele basisregels kunnen geen kwaad.

Deze algemene voorwaarden beschrijven de diensten, de vertrouwelijkheidsverplichtingen en de procedures op het gebied van betaling en annulering van taaldiensten (waaronder vertaling, revisie en redactie/copy zoals beschreven op deze website) voor een overeenkomst met Mirrors Translations en zijn oprichter, Simon Lupcin, hierna genoemd “de vertaler”.

1. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Elke bestelling impliceert dat de klant de algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt met uitsluiting van elk ander document. Geen enkele bijzondere voorwaarde, tenzij anders overeengekomen op papier, heeft voorrang op de algemene voorwaarden. Het feit dat de vertaler zich op een bepaald ogenblik niet beroept op een van de algemene voorwaarden, houdt niet in dat hij afstand doet van het recht om zich hier later op te beroepen.

2. PRIJSOFFERTE
Elke bestelling van de klant wordt voorafgegaan door een gratis prijsofferte, opgesteld door de vertaler, op basis van de geleverde vertaaldocumenten, ontvangen informatie of een briefing van de klant. De offerte van de vertaler gericht aan de klant vermeldt:

Vertaling:
– Het aantal te vertalen pagina’s of woorden;
– De modaliteiten in verband met de prijsbepaling van de vertaalopdracht. Laatstgenoemde wordt ofwel forfaitair aangerekend ofwel op basis van het vertaaltarief dat van kracht is op het moment dat de offerte werd opgesteld, die over het algemeen gebaseerd is op het aantal woorden in de brontekst (de te vertalen tekst die door de klant wordt aangeleverd) berekend door Microsoft Word;
– De leveringstermijn van de vertaalopdracht;
– Het formaat van de te vertalen documenten indien een specifieke tekstopmaak gevraagd wordt;
– Eventuele tariefverhogingen wegens dringendheid, specifiek terminologisch opzoekwerk of elke andere vraag die afwijkt van de gewone prestaties die door een vertaler worden geleverd.

Revisie en redactie/copy:
– Het aantal te reviseren pagina’s of woorden;
– De modaliteiten in verband met de prijsbepaling van de revisie of redactie/copy, die ofwel forfaitair wordt aangerekend ofwel op basis de gespendeerde tijd (facturatie per werkuur).
– De leveringstermijn van de revisie of redactie/copy;
– Het formaat van het document indien een specifieke tekstopmaak gevraagd wordt;
– Eventuele tariefverhogingen wegens dringendheid, specifiek opzoekwerk of elke andere vraag die afwijkt van de gewone prestaties die door een vertaler worden geleverd.

3. BESTELLING
Om de bestelling definitief te bevestigen, moet de klant de ongewijzigde prijsofferte via e-mail terugsturen naar de vertaler met zijn uitdrukkelijke goedkeuring. Indien geen goedgekeurde offerte ontvangen wordt, behoudt de vertaler zich het recht voor om niet aan de opdracht te beginnen. Het is de taak van de klant om de nodige documenten en informatie door te geven binnen een redelijke termijn, zoals vermeld op de offerte. Indien de klant zijn input niet binnen de voorgeschreven termijn heeft doorgestuurd, zal de vertaler aan de klant een nieuwe leveringstermijn voorstellen in functie van zijn planning. Deze nieuwe leveringstermijn zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot contractbreuk vanwege de klant, noch tot terugbetaling van een reeds ontvangen voorschot.

De vertaler behoudt zich het recht voor om, na de klant hierover te hebben ingelicht, het tarief van de prestatie te verhogen en/of zich niet aan de leveringstermijn te houden, beide zoals vermeld in de door de klant goedgekeurde offerte, en dit in de volgende specifieke gevallen:
– Wijziging of toevoeging van extra documenten door de klant na opstelling van de prijsofferte: de vertaler behoudt zich in dat geval het recht voor om het tarief aan te passen op basis van het extra tekstvolume zoals vastgesteld of gevraagd;
– Het ontbreken van documenten tijdens het opstellen van de prijsofferte: indien de offerte moest worden opgesteld op basis van een doorgegeven schatting van het aantal woorden en een uittreksel van de inhoud.

Bij geschillen zullen de ondertekende prijsofferte, de algemene voorwaarden en een kopie van de uitgevoerde werken het bewijs vormen van de overeenkomst tussen klant en vertaler.

4. VOORSCHOT
Voor elke bestelling waarvan het bedrag excl. BTW meer dan 1000 (duizend) euro bedraagt, kan een voorschot gevraagd worden waarvan het percentage op de offerte zal worden gespecificeerd. In dat geval zal de opdracht pas gestart worden na ontvangst van het voorschot door de vertaler.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE VERTALER
De vertaler verbindt zich ertoe de vertaling zodanig uit te voeren dat ze het origineel zo getrouw mogelijk weergeeft en dit conform de gebruiken van het vertalersberoep. Hij houdt zo veel mogelijk rekening met de door de klant geleverde informatie (glossaria, plannen, tekeningen, afkortingen, etc.) om ze te kunnen integreren in de vertaling. De vertaler wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van incoherentie of dubbelzinnigheid van de brontekst, waarbij de klant alleen de verantwoordelijkheid draagt voor het controleren van de technische inhoud van de finale tekst.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
De klant stelt ter beschikking van de vertaler alle te vertalen teksten en alle technische informatie die noodzakelijk is voor een goed begrip van de tekst en, indien van toepassing, de nodige specifieke terminologie. Indien de klant niet aan deze verplichting voldoet, kan de vertaler niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele non-conformiteiten of een overschrijding van de leveringstermijn.

7. VERTROUWELIJKHEID
De vertaler verbindt er zich toe alle informatie geheim te houden die hem is meegedeeld vóór, tijdens en na uitvoering van zijn opdracht. De vertaler zal altijd de schriftelijke goedkeuring vragen van de klant vooraleer de naam van laatstgenoemde en/of de aard van het uitgevoerde werk op te nemen als referentie.

8. VERANTWOORDELIJKHEID EN LEVERINGSTERMIJN
De verantwoordelijkheid van de vertaler beperkt zich enkel en alleen tot het bedrag van de betreffende factuur. In geen enkel geval zal de vertaler verantwoordelijk worden gesteld voor klachten in verband met stijlnuances. Leveringstermijnen zijn louter informatief. Vertraging bij de levering kan nooit aanleiding geven tot sancties. In geen enkel geval kan de vertaler aansprakelijk worden gesteld voor direct of indirecte schade veroorzaakt aan de klant of derden als gevolg van laattijdige levering wegens overmacht.

9. MOGELIJKE AANPASSINGEN VAN DE PRESTATIE
De vertaler beperkt zijn diensten uitsluitend tot diegene die vermeld zijn op de prijsofferte. Indien tijdens de uitvoering van de prestatie de klant wijzigingen wenst aan te brengen of nieuwigheden wenst toe te voegen, dan kan een nieuwe prijsofferte worden opgesteld op basis van de aard van de gevraagde extra diensten.

Nadat de klant de bestelde tekst heeft ontvangen, heeft hij de mogelijkheid om de vertaler te verzoeken eenmalig enkele aanpassingen uit te voeren. Dit verzoek moet binnen een termijn van 72 uur ingediend worden, te tellen vanaf de ontvangst door de klant van de door de vertaler afgeleverde tekst. De gevraagde aanpassingen moeten lichte aanpassingen zijn. De veranderingen kunnen niet slaan op nieuwe elementen die niet in de prijsofferte waren voorzien of niet door de klant werden aangeleverd vóór uitvoering van de prestatie. In geval van belangrijkere wijzigingen zal elke verbetering of herlezing extra aangerekend worden op basis van het uurtarief dat doorgaans door de vertaler gehanteerd wordt.

Indien de termijn van 72 uur verstreken is, kan geen enkele wijziging worden aangebracht aan de uitgevoerde prestatie zonder dat dit aanleiding geeft tot een nieuwe prijsofferte en dus een nieuwe bestelling.

10. BETALINGSMODALITEITEN
Behoudens bijzondere voorwaarden vermeld in de prijsofferte zijn de facturen betaalbaar binnen de 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van verzending van de factuur. In geval van laattijdige betaling kunnen lopende bestellingen van rechtswege opgeschort worden tot de volledige betaling van de uitgevoerde prestaties heeft plaatsgevonden. Per dag dat laattijdig betaald wordt, kan een verhoging van 5 tot 50% van het bedrag vermeld op de eindfactuur gevorderd worden. De vertaling blijft eigendom van de vertaler tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

11. INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alvorens een document ter vertaling aan de vertaler te overhandigen, moet de klant zich ervan verzekeren dat hij alle rechten heeft op het document. Hij moet dus de auteur zijn van de originele tekst of een voorafgaande schriftelijke toestemming voor de vertaling hebben verkregen van degene die over de auteursrechten van het document beschikt.

Bij gebrek hieraan zal de vertaler op geen enkele wijze verantwoordelijk kunnen worden gesteld indien alle of een deel van de documenten die hem door de klant werden toevertrouwd de intellectuele eigendomsrechten of elk ander recht van een derde of elk toepasbaar reglement schenden. In dat geval zal alleen de klant eventuele schade en de financiële consequenties dragen die voortvloeien uit zijn eigen nalatigheid.

12. ANNULERING VAN EEN BESTELLING
Indien een bestelling tijdens de uitvoering om welke reden ook wordt geannuleerd in een schriftelijke bekentenis aan de vertaler, zal het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht tegen 100% (honderd procent) aan de klant worden gefactureerd. Het overige gedeelte zal tegen 50% (vijftig procent) worden gefactureerd.

13. GESCHILLEN EN KLACHTEN
In geval van ontevredenheid zal de klant de vertaler contacteren binnen een termijn van 72 uur na ontvangst van de bestelling opdat naar een minnelijke oplossing kan worden gezocht, in de mate van het mogelijke door de procedure van artikel 9 van de algemene voorwaarden te volgen. De partijen engageren zich om in geval van geschil van welke aard ook tot een minnelijke regeling te komen. Indien een minnelijke regeling tussen de partijen niet mogelijk is en het geschil voortduurt, zal het aan de bevoegde rechtbanken worden voorgelegd en volgens het toepasselijke Belgische recht worden beslecht.